Profielschets Voorganger (m/v)

Gereformeerde kerk Driesum ca.
Foarwei 27,  9113PA   Wâlterswâld

                                                                       www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Achtergrond

De Gereformeerde kerk te Driesum CA is een veelkleurige en levendige gemeente die in haar spreken en handelen de boodschap van Christus uitdraagt. Wij zijn zichtbaar en herkenbaar als kerk en bieden mensen een thuis, waar je verbondenheid voelt en ook met je levensvragen terecht kunt. De gemeente is sinds november 2021 vacant en zoekt een nieuwe voorganger.      (een predikant voor 0,6 fte of een kerkelijk werker voor 0,8 fte.)

Een voorganger die vanuit zijn of haar persoonlijk geloof in Jezus Christus de gemeente wil toe rusten, verbinden en opbouwen op een eigentijdse manier.

Van onze nieuwe voorganger verwachten wij dat hij of zij:

Prediking en eredienst

 • De Bijbelse boodschap predikt en vuur in de gemeente brengt, zodat deze betekenis krijgt voor het dagelijkse leven en aansprekend is voor ‘jong’ en ‘oud’.
 • Niet bang om de gemeente te confronteren, preekt behoudend met een evangelische inslag, iemand die geestelijk in onze gemeente past.
 • Alle gemeenteleden bij de viering van de eredienst betrekt ongeacht leeftijd of achtergrond.

Gemeenteopbouw en pastoraat

 • Goed kan luisteren, openstaat voor mensen en een oprechte interesse heeft voor de vreugde, zorgen en verhalen.
 • Hart heeft voor de jeugd, hun leefwereld kent en in staat is contact met hen te maken en de Bijbelse boodschap over te brengen.
 • Een belangrijke bijdrage levert in de gemeenteopbouw.
 • Zorg draagt voor begeleiding en toerusting van vrijwilligers in het pastoraat.
 • Samen met de Diaconie en Z.W.O.E. invulling geeft aan de maatschappelijke rol van de kerk in de samenleving.
 • De uitdagingen (onder)kent die christen- zijn in deze tijd met zich meebrengt en de gemeente daarin kan inspireren, bemoedigen en enthousiasmeren.

Samenwerking en inzet

 • Samen met de kerkenraad uitvoering geeft aan het beleidsplan. (Leven uit de Bron)
 • Over leiderschapskwaliteiten beschikt, weet te organiseren en te delegeren maar ook het vermogen heeft om  in teamverband samen te werken.
 • Een bruggenbouwer is die een goede antenne heeft voor de behoeften van de interessegroepen binnen en buiten de gemeente.
 • Sterk samenbindend is.

Tenslotte

We zoeken naar een man of vrouw:

 • Met ervaring als voorganger.
 • Die vertrouwd is met de hedendaagse media en communicatiemiddelen.
 • Die bereid is binnen de gemeente te wonen. Hiervoor is zo nodig een pastorie beschikbaar.
 • Voor contacten met gemeenteleden het fries kan verstaan. (mogelijk ook spreken)

Openstaan voor de reeds bestaande contacten met de GKV en de andere kerkelijke gemeenten in onze dorpen.