Welkom

Op de website van de Gereformeerde Kerk Driesum Wâlterswâld

Krystkuier Damwâld 'In kuiertocht yn Krystsfear'

18:30 – 19:30 uur

Zaterdag 16 december 2023

Camping Botniaheim, Damwâld

16 desimber oansteande organisearje we mei én foar inoar wer in Krystkuier troch  ús doarp. Belibje it Krystferhaal al rinnende wei. De route is ûngefear 3 kilometer. Kaarten bin yn de foarferkeap te krijen by de Primera yn Damwâld en op de june sels by it startpunt.

Jim kin starte tusken 18:30 – 19:30 oere. De start en einde is by Camping Botniaheim yn Damwâld.
Tagong: 5 jier as âlder €3,- pp en fan 0-4 jier: fergees (wy ha gjin pin)

Zingen Bij Kaarslicht

19:30 uur

Zondag 17 december 2023

Foarwei 27 in Wâlterswâld

Zussen ontmoeten susters

18:00 – 16:30 uur

19 en 20 april 2024

Op 19 en 20 april 2024 worden weer de zussendagen georganiseerd met als thema: “Zussen ontmoeten Susters”. Kosten zijn €50,-. Uitgebreidere informatie komt zo snel mogelijk op de website en kunt u binnenkort ook op de nieuwsbrief vinden. Opgeven kan wel alvast via onderstaande knop.